bggs-logo

 

6-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОФИЗИКА

20 години Дружество на геофизиците в България

6-th NATIONAL GEOPHYSICAL CONFERENCE

20 years Bulgarian Geophysical Society

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ
PROCEEDINGS

17 декември 2010 г.

Федерация на Научно-техническите съюзи в България ул. Г.С. Раковски, № 108 София

Организира се от Управителния съвет на Дружеството на геофизиците в България и НТС по Минно дело, геология и металургия


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Почетни председатели:

Петър Ставрев                   Димчо Йосифов

Председател:

Стефан Шанов – Председател на ДГБ

Научна и техническа комисия:

Емил Ботев    Александър Цветков      Соня Димитрова    Деница Борисова

Финансова комисия:

Никола Кръстев                                  Веселка Радева


Част I Сеизмология, сеизмотектоника и вътрешен строеж на Земята

 

 1. Върху    сеизмотектониката    на    Югозападна    България    по    сеизмилогични    и геодезични данни
 2. Е.Ботев, Д.Димитров, И.Георгиев [load PDF]

 3. Структура на границата Мохо в Югозападна България в близост до сеизмичните станции VTS, KKB, MMB
 4. Г. Георгиева [load PDF]

 5. Приложимост на модела RETAS  за описание на общата сеизмичност в региона на Измит, Турция
 6. Д. Господинов, Е. Марекова, А. Маринов, Б. Рангелов, Г. Димитрова [load PDF]

 7. Силните  субдукционни земетресения – Чили (Mw8.8, 2010) и Суматра (Mw9.1, 2004), източници на премествания на континентални плочи
 8. Б. Рангелов [load PDF]

 9. Повишената сеизмична активност през последната година – мит или реалност.
 10. С. Димитрова, П. Райкова, Д. Бухчева [load PDF]

 11. Върху сегашната сеизмичност на България
 12. Е.Ботев, Б.Бабачкова, С.Димитрова, И.Цончева, И.Попова, С.Величкова [load PDF]

 13. Върху последните сеизмични атаки в района на София
 14. Е.Ботев, С.Димитрова, Р.Главчева, К.Хаджийски, С.Симеонов [load PDF]

 15. Сеизмичност на град София и околностите
 16. Д.Солаков, С.Симеонова, И.Александрова, Л.Димитрова [load PDF]

 17. Обработка и анализ на сеизмичността в района на Провадия за три годишен период
 18. Л.Димитрова, С.Николова, Г.Георгиева, Р.Райкова, И.Иванова, И.Аспарухова [load PDF]

 19. Сеизмичност и уязвимост на сградния фонд в района на Провадия
 20. Е. Ботев, К. Хаджийски, С. Симеонов , С. Димитрова [load PDF]

 21. Seismicity at and Around Macedonian-Bulgarian Border
 22. S. Stamatovska, I. Paskaleva, E.  Stojkovska, I. Gjorgjeska  [load PDF]


  Част II Приложна геофизика

 23. Ефективност на електротомографските изследвания за детайлно геоложко картиране по трасето на проектирана галерия (рудник “Елаците”)
 24. С. Шанов, И. Василев, З. Василев, М. Янева, К. Костов, Г. Николов [load PDF]

 25. Приложение на геоелектрични проучвания при изучаване на хидрогеоложките условия в карстови райони
 26. С. Димовски, Н. Стоянов [load PDF]

 27. Геофизични изследвания за изучаване на опасни пропадания по повърхността на старо хвостохранилище
 28. А. Цветков, А. Кисьов [load PDF]

 29. Основни съображения при спектрометричните изследвания на растителност.
 30. Р. Кънчева, Д. Борисова [load PDF]

 31. Анализ на многоспектрални данни от полеви спектрометрични измервания в кариера “Смолско”
 32. Д. Борисова, Х. Николов, Б. Банушев, Д. Петков [load PDF]

 33. Резултати от нови гравиметрични измервания в района на гр. София
 34. Д. Димитров, Е. Михайлов, Л. Стоянов, М. Еверхард [load PDF]

 35. Сравнителен анализ на резултати от измервания с компютризиран гравиметър Scintrex CG-5 и гравиметър ГАК-7Т № 524 в Чирпанския район
 36. Е. Михайлов , Д. Димитров , М. Еверертс  [load PDF]

 37. Оптимизация на двумерни гравитационни модели в MATLAB среда
 38. Х. Цанков, Р. Радичев [load PDF]

 39. Интерпретация на магнитни данни с прилагане на магнитудни трансформации в Бургаската депресия и прилежащия шелф на Черно море
 40. П. Ставрев, Д. Геровска, В. Пчеларов [load PDF]

 41. Анализ и обратни задачи за геомагнитното и гравитационно поле на плутона Хесперидес на остров Ливингстон, Антарктика

П. Ставрев, Н. Кръстев [load PDF]

BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY © 2014 - All Rights Reserved